1 Patent Registration Kim Do... 2018.05.21 1089
  1
SMCT Electronics CO.,LTD. CEO: Ryu, Beyong-Soo, Kim, jeoung-Man | 18-13, Gongdan-ro 4-gil, Waegwan-eup, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea
SMCT Electronics CO.,LTD. 2nd factory CEO: Ryu, Beyong-Soo | 183, 2saneopdanji 2-gil, Waegwan-eup, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea
KDG Research Institute 242, Namdong-daero, Namdong-gu, Incheon, Republic of Korea | T. +82-54-977-4353 | F. +82-32-821-4356
Copyright ⓒ 2022 SMCT Electronics. CO.,LTD.      All rights reserved